ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Ochrona powietrza. Normy emisji spalin
18.02.2019r. 05:03

dr inż. Jacek Krystek, docent, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej ("Energia & Recykling" - 2/2019)
Chcąc poprawić jakość powietrza, należy wprowadzić wartości, do których będziemy się odwoływać. Takie parametry nazywamy standardami jakości środowiska. Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, z późn. zm., dalej P.o.ś.), określając standardy jakości środowiska, należy się kierować skalą występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko. Mogą być one zróżnicowane w zależności od rodzaju obszaru. Wyraża się je jako poziomy substancji lub energii. Aby substancja lub energia dostała się do środowiska, najpierw musi zostać do niego wprowadzona ze źródeł naturalnych lub antropogenicznych. Nazywamy to emisją, która również jest limitowana.
Prawo europejskie

Najważniejszym dokumentem prawa europejskiego (bez emisji przemysłowych) jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008, str. 1). Określa ona środki, które mają na celu:

- zdefiniowanie i określenie celów jakości powietrza, które pomogą unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na środowisko,

- ocenę jakości powietrza państw członkowskich,

- uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, które będą pomocne w walce z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz umożliwią monitorowanie długoterminowych trendów jakości powietrza,

- zapewnienie dostępności dla społeczeństwa informacji o stanie środowiska,

- utrzymanie jakości powietrza tam, gdzie jest dobra, oraz jej poprawę tam, gdzie jest nieodpowiednia,

- promowanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Prawo polskie

Dyrektywa 2008/50/WE została wdrożona do polskiego systemu prawnego poprzez zapisy ustawy P.o.ś. oraz jej niektóre przepisy wykonawcze. Minister środowiska w 24 sierpnia 2012 r. wydał rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU z 2012 r. poz. 1031), które określa m.in. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu (benzenu, ditlenku azotu, tlenków azotu, ditlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla), zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, a także poziomy: docelowe, celów długoterminowych, alarmowe i informowania dla niektórych substancji w powietrzu.

Dodatkowo określone zostały: pułap stężenia ekspozycji, warunki, w których ustala się stężenia (poziomy) substancji w powietrzu, okresy, dla których uśrednia się wyniki, dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, terminy osiągnięcia poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych oraz pułapu stężenia ekspozycji, a także marginesy tolerancji poziomów (dopuszczalnego, docelowego, celów długoterminowych, alarmowych i informowania) oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Jeżeli dla jakiejś substancji nie określono standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, dopuszczalne ilości gazów lub pyłów do powietrza nie powinny przekroczyć wartości odniesienia substancji w powietrzu lub wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu (art. 222 ust. 1 P.o.ś.).

Odory i uciążliwość zapachowa

W tym celu minister środowiska 26 stycznia 2010 r. wydał rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DzU z 2010 r. nr 16, poz. 87). Wciąż nie są regulowane substancje zapachowe w powietrzu. Kilkukrotne próby wydania rozporządzenia lub przyjęcia ustawy odorowej nie doszły do skutku. Do tej pory Ministerstwo Środowiska opracowało tylko Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej oraz listę substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej.

Kolejnym aktem prawnym regulującym jakość powietrza jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (DzU z 2018 r. poz. 1119). Dokładniej zostanie ono omówione w kolejnej części rozważań o jakości powietrza, dotyczącej oceny jego jakości (monitoringu i sposobów pomiarów). Zawiera ono jednak górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji (benzenu, ditlenku azotu, tlenków azotu, ditlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu i ozonu) oraz dopuszczalne częstości przekraczania progów oszacowania. Próg oszacowania jest to procentowa część dopuszczalnego albo docelowego poziomu substancji w powietrzu (art. 88 ust. 3 P.o.ś.).

Ustawa Prawo ochrony środowiska, mając na względzie potrzebę ograniczania negatywnego oddziaływania produktów na środowisko na etapie ich wytwarzania i użytkowania, upoważniła ministra do spraw środowiska do możliwości określenia szczegółowych wymagań dla poszczególnych produktów lub grup produktów. Minister środowiska skorzystał z tych uprawnień i wydał dwa rozporządzenia mające wpływ na jakość powietrza.

Pierwsze to Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczania emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (DzU z 2016 r. poz. 1353). Określa ono dopuszczalne maksymalne zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w zależności od rodzaju produktu.

Drugie rozporządzenie - Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (DzU z 2017 r. poz. 1690) - określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Dotyczy ono również kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Wyłączono stosowanie tego rozporządzenia do kotłów:

- wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej,

- przeznaczonych wyłącznie do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła (para wodna lub powietrze),

- wytwarzających jednocześnie ciepło i prąd elektryczny z paliwa stałego, o znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW,

- na biomasę niedrzewną, czyli biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant (rodzaj trawy), trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.

Ponieważ rozporządzenie to dotyczy większości kotłów występujących w polskich domach, jest jednym z najważniejszych elementów w walce z zanieczyszczeniem powietrza i ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce. Określa ono graniczne wartości emisji zanieczyszczeń, które muszą zostać potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badanie i oznakowanie". Badanie zgodności musi zostać wykonane przez jednostkę posiadającą właściwą akredytację.

Klasy kotłów

Norma PN-EN 303-5:2012 dzieli kotły na klasy w zależności od granicznych wartości emisji. Porównując tę normę z rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, okazuje się, że obecnie dopuszczalne będzie jedynie stosowanie kotłów najwyższej, 5 klasy. Dla porównania w tabelach 1-3 przedstawiono graniczne wartości emisji zanieczyszczeń dla kotłów klas 3, 4 i 5, przystosowanych do stosowania w nich paliwa kopalnego.

Tab. 1. Graniczne wartosci emisji tlenku wegla (CO) wedlug normy PN-EN 303-5:2012
Sposób podawania paliwa Nominalna moc cieplna [kW] Graniczne wartosci emisji zanieczyszczen [mg/m3]
Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
Reczny <= 50 5000 1200 700
> 50 <= 150 2500
> 150 <= 500 1200
Automatyczny <= 50 3000 1000 500
> 50 <= 150 2500
> 150 <= 500 1200

Tab. 2. Graniczne wartosci emisji lotnych zwiazków organicznych (OGC) wedlug normy PN-EN 303-5:2012
Sposób podawania paliwa Nominalna moc cieplna [kW] Graniczne wartosci emisji zanieczyszczen [mg/m3]
Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
Reczny <= 50 150 50 30
> 50 <= 150 100
> 150 <= 500 100
Automatyczny <= 50 100 30 20
> 50 <= 150 80
> 150 <= 500 80

Tab. 3. Graniczne wartosci emisji pylu wedlug normy PN-EN 303-5:2012
Sposób podawania paliwa Nominalna moc cieplna [kW] Graniczne wartosci emisji zanieczyszczen [mg/m3]
Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
Reczny <= 50 125 75 60
> 50 <= 150 125
> 150 <= 500 125
Automatyczny <= 50 125 60 40
> 50 <= 150 125
> 150 <= 500 125


Pomiary odnoszą się do zawartości tlenu wynoszącej 10%, odniesionej do temperatury 0°C i ciśnienia 101,3 kPa gazu suchego.

Jakość paliw

Dodatkowym elementem poprawy jakości powietrza są wymogi jakościowe paliw. Wprowadziła je Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (DzU z 2018 r. poz. 427, z późn. zm.). Określa ona zasady organizacji i działania systemu monitorowania jakości paliw napędowych i opałowych, w tym paliw stałych. Szczegółowe wymagania poszczególnych typów paliw określają rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Sprężony gaz ziemny (CNG) ma określoną maksymalną zawartość: siarki (jako siarkowodór, siarka merkaptanowa i siarka całkowita), rtęci, wody, węglowodorów wyższych (propanu i butanu), pyłu i tlenu, a także minimalną wartość ciepła spalania oraz określoną intensywność zapachu (DzU z 2016 r. poz. 1094). Gaz skroplony (LPG) nie powinien zawierać siarkowodoru, a siarka może być obecna tylko od substancji zapachowych (DzU z 2016 r. poz. 540). Wymagane jest również, aby jego działanie korodujące odpowiadało I klasie korozji. Pozostałe parametry tego paliwa odnoszą się raczej do wymagań eksploatacyjnych niż środowiskowych.

Wymogi jakościowe paliw ciekłych podzielono na trzy grupy: dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m), dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) oraz dla oleju napędowego (DzU z 2015 r. poz. 1680). Benzyny mają określoną maksymalną zawartość: siarki, manganu i ołowiu oraz określone działanie korodujące. Olej napędowy ma zdefiniowane maksymalne zawartości siarki i manganu oraz pozostałości po spopieleniu. Podobnie jak dla oleju napędowego określono wymagania w stosunku do biopaliw ciekłych (DzU z 2016 r. poz. 771). Określone zostały również w ostatnim czasie wymagania jakościowe dla paliw stałych (DzU z 2018 r. poz. 1890). Z parametrów ważnych ze środowiskowego punktu widzenia określono maksymalną zawartość popiołu, siarki i wilgoci oraz minimalną wartość opałową danego paliwa.

KOMENTARZE ( 7 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Egon 18.02.2019r. 09:00
Radzę zwrócić uwagę na raport Dietera Koehlera i 100 innych niemieckich specjalistów od chorób płuc na temat... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 4 | Najnowsza odpowedź: 21-02-2019r. 08:13 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zgryźliwy 18.02.2019r. 15:39
1. Szpanowanie norm ( typu BAT ) dla przemysłu było wobec masowego spalania węgla w kotłach indywidualnych czynnością... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: prostak 28.02.2019r. 10:44
lepiej żyć w brudnym powietrzu (dzięki bieda szybom)niż umrzeć z głodu i zimna w czystym
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 7 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE